• Lizaki z witaminami
 • Lizaki deseniowe
 • Lizaki
 • Cukierki
 • Ciastka
 • Żelki
 • Sezonowe
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zcm.com.pl zarejestrowany na działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Cukierniczy Michał s.c. (główny adres prowadzenia działalności: ul. Bora Komorowskiego 4A; 19-300 Ełk; NIP 8480008660, REGON 790150638 , adres poczty elektronicznej: biuro.zcm@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: +48 (87) 6109453 (w Dni Robocze od godz. 09:00 do 15:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

  1.3. Definicje:

  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

  1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

  1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

  1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.zcm.com.pl

  1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - nazwą Zakład Cukierniczy Michał s.c. (główny adres prowadzenia działalności: ul. Bora Komorowskiego 4A; 19-300 Ełk; NIP 8480008660, REGON, adres poczty elektronicznej: biuro.zcm@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: +48 (87) 6109453 (w Dni Robocze od godz. 09:00 do 15:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

  1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

  1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

  1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

   

  2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

  2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

  2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

  2.1.3. Newsletter.

   

  3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  3.1. Odpłatność:

  3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

  3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

  3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

  3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej; Safari w wersji 5.0 i wyższej.

  3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.

  3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

  3.3.6. Zalecana włączona obsługa JavaScript.

  3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

  4.4.1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

  4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

  4.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

  4.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

  4.4.2.4. Link do niniejszego Regulaminu.

  4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

  5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

  5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  5.1.3.1. Bank: Bank Spółdzielczy w Ełku.

  5.1.3.2. Numer rachunku: 12 9331 0004 0000 0008 3524 0001.

  5.1.4. Płatności elektroniczne (w tym płatność kartą kredytową i debetową) za pośrednictwem serwisu PayPal.com

  5.1.5. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://transferuj.pl.

  5.2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Transferuj.pl oraz PayPal.com

  5.3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i debetową przeprowadzona są za pośrednictwem PayPal.com

  5.4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

  5.4.1. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

  5.4.2. Transferuj.pl - spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500 zł w całości opłaconym, NIP: 777-30-61-579.

  5.5. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

  6.1.1. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

  6.1.2. Przesyłka paczkomatowa.

  6.1.3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

  6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

  6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych (95% przeyłek wyslanych jest tego samego dnia roboczego w którym zostały złożone) , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

  6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

  7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

  7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.zcm@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Bora Komorowskiego 4A; 19-300 Ełk.

  7.1.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  7.1.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

  8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.zcm@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Bora Komorowskiego 4a, 19-300 Ełk.

  8.1.3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Bora Komorowskiego 4a, 19-300 Ełk.

  8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

  8.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  8.1.6. Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży:

  8.1.6.1. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż:

  8.1.6.1.1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):

  8.1.6.1.1.1. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362);

  8.1.6.1.1.2. dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia

  8.1.6.1.2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu – w przypadku Produktu sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.

  8.1.6.2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z Umową Sprzedaży powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów wymienionych w pkt. 8.1.6.1. Regulaminu, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

  8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

  8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.zcm@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Bora Komorowskiego 4a, 19-300 Ełk.

  8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.zcm@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Bora Komorowskiego 4a, 19-300 Ełk..

  9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

  9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

  9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

  9.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

  9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

  10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

  10.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  10.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  10.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  11.2. Zmiana Regulaminu:

  11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

  11.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  11.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

  11.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  11.4. Rozstrzyganie sporów:

  11.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  11.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

   

  12. POLITYKA PRYWATNOŚCI Zakład Cukierniczy Michał s.c., serwis: zcm.com.pl, e-slodycze.com

  I. Postanowienia Ogólne

  Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Zakład Cukierniczy Michał s.c. z siedzibą w Ełku przy ul.  Bora Komorowskiego 4A  ,  o numerze NIP: 8480008660, oraz sposób ich przetwarzania.

  II. Dane osobowe

  Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.e-slodycze.com ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

  III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

  Jawne Dane Osobowe

  Dane osobowe podane na serwisach należących do Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

  Cookies (Ciasteczka)

  Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

  Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

  Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

  Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com,zcm.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

  Niezapowiedziane Wiadomości

  Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl

  Inne formularze

  Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

  IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

  Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro.zcm@gmail.com

  Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

  V. Zmiany Polityki Prywatności

  Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl będzie informować na stronach serwisu.

  VI. Dodatkowe informacje

  W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Zakład Cukierniczy Michał s.c., e-slodycze.com, zcm.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu biuro.zcm@gmail.com

  Polityka RODO.RODO
  W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikającą z wejścia w życie w dniu 25 maja 2018
  roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), niniejszym informujemy, że:
  1. Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe maksymalnie w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa i adres
  firmy/organizacji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu. Jednocześnie wskazujemy, że już w samym Pani / Pana adresie
  e-mail mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych na gruncie przywołanych przepisów.
  2. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Cukierniczy „Michał” s.c. z siedzibą w Ełku przy
  ul. Bora Komorowskiego 4a (dane kontaktowe: tel.: 87 610 94 53, adres e-mail biuro.zcm@gmail.com), (dalej „ZC Michał”).
  3. ZC Michał przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach związanych ze współpracą handlową w szczególności
  w związku z nawiązaniem, prowadzeniem współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej,
  udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wymiany korespondencji handlowej,
  składaniem i otrzymywaniem zamówień, składaniem i otrzymywaniem ofert.
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a) dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani /
  Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ZC Michał (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych ze współpracą handlową
  w szczególności w związku z nawiązaniem, prowadzeniem współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej,
  udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wymiany korespondencji handlowej.
  6. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można w każdym czasie ją cofnąć,
  przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem.
  7. Jeżeli Pani / Pana danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, to znaczy, że weszliśmy
  w ich posiadanie korzystając ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych, ogłoszeń prasowych
  oraz innych informacji mających charakter powszechny.
  8. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także
  przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w celu obrony ewentualnych roszczeń.
  9. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy ZC Michał i upoważnione osoby działające
  na zlecenie ZC Michał, a także podmioty działające na zlecenie i w imieniu ZC Michał, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające
  i wspierające systemy teleinformatyczne ZC Michał (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną,
  pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez ZC Michał).
  10. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw,
  w tym prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: biuro.zcm@gamil.com
  11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może zwrócić się Pani/ Pan do ZC Michał
  z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani / Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.